El Dret Laboral

També denominat Dret del Treball, és aquella branca del dret que estudia les relacions jurídiques que s’estableixen mitjançant un contracte de treball entre una empresa (persona física o jurídica) i un treballador, realitzat de forma lliure i voluntàriament.

Law 9
  • Acomiadaments
  • Reclamacions de quantitat
  • Sancions disciplinàries
  • Mobbing o Assetjament
  • Modificacions Substancials de les Condicions de Treball (mobilitat funcional i territorial, modificació de jornades i reducció de salaris).
  • Tramitació d’Incapacitat Permanent (fase administrativa i judicial)
  • Actuacions davant la Inspecció de Treball
  • Reclamació d’indemnització per accident de treball