El Dret de Família

Està basat en les relacions interparentals, recollit tot ell en les normes civils, ja siguin d’àmbit nacional o de cada Comunitat Autònoma, normes reguladores de la capacitat de les persones (incapacitat civil judicial), i d’aquestes entre sí i amb els demés ciutadans, la regulació de les unions (tant de matrimonis com de parelles de fet) entre elles, però també de la seva separació i divorci, o la violència entre la parella que pugui considerar-se com a “violència domèstica o de gènere”. També en el dret familiar es recullen les situacions dels pares amb els fills, els aliments entre ells, la adopció, tutela i curatela, i demés figures jurídiques.

 • Separacions i divorcis
 • Ruptures de parelles de fet
 • Problemes derivats de la guarda i custodia
 • Custodies compartides
 • Mesures prèvies o provisionals
 • Fixació de pensió d’aliments
 • Reclamació de pensions impagades
 • Incompliments del règim de visites
 • Filiació i paternitat
 • Execució de sentències
 • Modificació de sentències
 • Dissolució del règim matrimonial